karu_page_091
karu_page_091
karu_page_091

 1. mchod gnas sdod dgos yang yang bskul/ de la bdag gis dgon pa’I sgrig srung dgos/ sgrig las dgal na rang gzhan gnyis phung ‘gyur/ dang po khyod kyi sgrig laM dgong dkrol gyis/

2. dgongs khrol byung na lo gcig sdod pas chog/ zhes byas de nas sbyin bdag dgon du song/ bla ma dbu rger rnaMs la dgongs zhus byas/ cis kyang ‘ong zhes sgongs pa khrol nas byung/ de ‘tshaMs lo gcig

3. bder sheg stong mchod btang/ de tshe zhu chen g.yung drung drags pa dang/ drig ‘dzin drags pa zhes bya yab sras drung/ ghuru zhi drag ltag la gter sdzong dang/ khro’o rag shat she dpag gong khug ma/ lha dgu rdo rje go khrab

4. dang bcas kyi dbang dang lung bcas byin rlabs ches cher thob/ de yul a ‘dam khra bo gong zhes pa’i/ gzhi bdag yul btsan dmar sgor zhes bya la/ bsang mchod bstod pa la sogs ngo mtshar phul/

5. bdag gi gang bcol sgrub cing dge sdong byed/ de tshe snod ldan khyung gsas pad ma dang/ sbyin bdag a khu zhes dang dar lu dang/ nyaMs dga’ gar is dga’ mdzom aur bsaM dang/ skyid luM bsod rgyal sko sgug pha rgan dang/

6. slob ma bcu gcig tsaM la seMs khrid gdaMs/ khung sras pad mas ‘gro don nus pa dang/ gzhan rnaMs skye ba phyi mar bon dang mjal/ de tshe dgra jag ‘jigs pa ‘di ltar byung/ me dud nyer lnga’I grangs tsam yod

7. pa la/ dgra jag rta pa suM brgya tsaM zhig byung/ nam lang nyi shar bar nas dmags rgyab ste/ mi rta dgu tsaM bsad nas gang yod nor/ phrog bcoM byas nas ‘ja’ yal ltar du song/ de tshe bdag la mda’

karu_page_092
karu_page_092
karu_page_092
karu_page_093
karu_page_093
karu_page_093
karu_page_094
karu_page_094
karu_page_094
karu_page_095
karu_page_095
karu_page_095
karu_page_096
karu_page_096
karu_page_096
karu_page_097
karu_page_097
karu_page_097
karu_page_098
karu_page_098
karu_page_098
karu_page_099
karu_page_099
karu_page_099
karu_page_110
karu_page_110
karu_page_110
karu_page_111
karu_page_111
karu_page_111
karu_page_112
karu_page_112
karu_page_112
karu_page_113
karu_page_113
karu_page_113
karu_page_114
karu_page_114
karu_page_114
karu_page_115
karu_page_115
karu_page_115
karu_page_116
karu_page_116
karu_page_116
karu_page_117
karu_page_117
karu_page_117
karu_page_118
karu_page_118
karu_page_118
karu_page_119
karu_page_119
karu_page_119
karu_page_120
karu_page_120
karu_page_120
karu_page_121
karu_page_121
karu_page_121
karu_page_122
karu_page_122
karu_page_122
karu_page_123
karu_page_123
karu_page_123
karu_page_124
karu_page_124
karu_page_124
karu_page_125
karu_page_125
karu_page_125
karu_page_126
karu_page_126
karu_page_126
karu_page_127
karu_page_127
karu_page_127
karu_page_128
karu_page_128
karu_page_128
karu_page_129
karu_page_129
karu_page_129
karu_page_130
karu_page_130
karu_page_130
karu_page_131
karu_page_131
karu_page_131
karu_page_132
karu_page_132
karu_page_132
karu_page_133
karu_page_133
karu_page_133
karu_page_134
karu_page_134
karu_page_134
karu_page_135
karu_page_135
karu_page_135
karu_page_136
karu_page_136
karu_page_136
karu_page_137
karu_page_137
karu_page_137
karu_page_138
karu_page_138
karu_page_138
karu_page_139
karu_page_139
karu_page_139
karu_page_140
karu_page_140
karu_page_140